+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

Nieodpłatna pomoc prawna w Płocku

Kategoria - Newsy

Na podstawie ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)  Gmina Miasto Płock   realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie  z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prezydent Miasta Płocka ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie Porozumienia zawartego  z Okręgową Radą Adwokacką:
1. Punkt 1 – Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarskiej 22, lokal nr 2, czynny: w poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 13 do 17, we wtorek od 11 – 15, w środę od 14 – 18.

Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie Porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych:
2. Punkt 2 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wolskiego 4, lokal nr 9, czynny: w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godzinach od 15 do 19, w piątek od 12.30 – 16.30.

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie powierzenia zadania organizacjom pozarządowym:
3. Punkt 3 – Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Miodowa 18 parter pokój nr 27, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 19.30 prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

4. Punkt 4 – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Cicha 12 A, pokój obok dyżurki, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20, prowadzony przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia”

5. Punkt 5 – Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Czwartaków 6, lokal nr 10, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20, prowadzony przez Fundację Ekonomii Społecznej „Przystań”.


Komu i na jakiej podstawie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

L.p Osoba uprawniona Wykaz dokumentów/oświadczeń
1. która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

 

– wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie  to zawiera  klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

 

– wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; lub

– pisemne oświadczenie w przypadku gdy niezwłoczne jest uzyskania bezpłatnej porady prawnej w  sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego i nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Oświadczenie  to zawiera  klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

 

– wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

– pisemne oświadczenie w przypadku gdy niezwłoczne jest uzyskania bezpłatnej porady prawnej w  sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego i nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Oświadczenie  to zawiera  klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

 

– wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

– pisemne oświadczenie w przypadku gdy niezwłoczne jest uzyskania bezpłatnej porady prawnej w  sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego i nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Oświadczenie  to zawiera  klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

5. która nie ukończyła 26 lat,

 

– wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– pisemne oświadczenie w przypadku gdy niezwłoczne jest uzyskania bezpłatnej porady prawnej w  sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego i nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Oświadczenie  to zawiera  klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

6. która ukończyła 65 lat,

 

– wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– pisemne oświadczenie w przypadku gdy niezwłoczne jest uzyskania bezpłatnej porady prawnej w  sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego i nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Oświadczenie  to zawiera  klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

– wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie. Oświadczenie  to zawiera  klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
8. która jest w ciąży

– wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę