+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

Kurs dla kandydatów na nowych Doradców Życia Rodzinnego w 2016 roku

Kategoria - Newsy

Wobec narastających zagrożeń małżeństwa i rodziny z jednej strony i wobec coraz trudniejszych wyzwań, stojących przed rodzinami z drugiej, ważną kwestią pozostaje organizacja kompetentnej i profesjonalnej pomocy rodzinom. Jedną z form takiej pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom jest poradnictwo rodzinne, w którym posługują kompetentne osoby, zwane Doradcami Życia Rodzinnego (DŻR). Dlatego duszpasterstwo rodzin diecezji płockiej, w trosce o małżeństwo i rodzinę, organizuje kurs dla kandydatów na nowych DŻR. Kurs będzie składał się z trzech szkoleniowych spotkań (soboty) i spotkania formacyjno-rekolekcyjnego (weekend). Spotkania szkoleniowe będą odbywały się w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA w Płocku, przy ul. Kobylińskiego 21a. Terminy poszczególnych szkoleniowych spotkań: 10, 24 września i 1 października 2016 r. Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, zakończy o godz. 18.00 (przerwa na obiad, który należy zorganizować we własnym zakresie). Koszt trzech spotkań szkoleniowych wynosi 150 PN. Czwarte spotkanie, formacyjno-rekolekcyjne, odbędzie się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym STUDNIA w Płocku. Rozpocznie się 7 października (piątek) o godz. 17.00, a zakończy 9 października (niedziela) ok. godz. 14.00. Na zakończenie spotkania zostanie wręczona misja kanoniczna (na rok 2016/17) nowym DŻR oraz tym osobom, które obecnie pełnią funkcję DŻR i spełniają wszystkie wymogi określone przez Konferencję Episkopatu Polski.

Kandydatów na nowych doradców życia rodzinnego zgłasza ksiądz proboszcz w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej, nr tel.: /24/ 262 85 99 (centrex 116) do 5 września br. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, dokładne wykształcenie, wykonywany zawód. Ponadto ksiądz proboszcz zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej opinii na temat osoby kandydata.

W celu trafnego doboru kandydatów podajemy wymogi stawiane osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji DŻR. Zostały one zawarte we wskazaniach Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. We wspomnianym dokumencie Polscy biskupi stwierdzili, że DŻR może być osoba w wieku 25-60 lat, która posiada minimum średnie wykształcenie i odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii i teologii małżeństwa i rodziny. Powinna odznaczać się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi i współpracą z nimi oraz głębokim osobistym doświadczeniem chrześcijańskiego życia małżeńskiego i rodzinnego.

Osoby, które ukończyły 5-letnie studia magisterskie w Instytucie Nauk nad Rodziną na UKSW (Łomianki) oraz Instytucie Nauk o Rodzinie na KUL zwolnione są z udziału w trzech spotkaniach szkoleniowych. Natomiast zobowiązane są do udziału w formacyjno-rekolekcyjnym spotkaniu weekendowym, przedstawienia kopi lub xero dyplomu magisterskiego oraz opinii księdza Proboszcza. Ponadto, aby podjąć posługę DŻR kandydat powinien spełnić cztery wymogi formalne, którymi są:

  1. odpowiednie przygotowanie udokumentowane dyplomem;
  2. pozytywną opinię księdza proboszcza;
  3. otrzymanie misji kanonicznej, o którą występują do Biskupa Diecezjalnego diecezjalny duszpasterz rodzin i diecezjalny doradca życia rodzinnego;
  4. zatrudnienie przez księdza proboszcza ( DDR 40).

Do głównych zadań DŻR należy:

  • ukazywanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej, w tym czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej;
  • uwrażliwianie na godność każdego człowieka od chwili poczęcia do chwili naturalnej śmierci;
  • kształtowanie postaw prorodzinnych;
  • nauczanie naturalnych metod regulacji poczęć, by w ten sposób pomóc małżonkom w rozwoju dwóch istotnych wymiarów miłości małżeńskiej: jedności i płodności;
  • ukazywanie potrzeby pełnego miłości towarzyszenia dziecku od poczęcia;
  • pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów małżeńsko-rodzinnych i problemów wychowawczych ( DDR 39).

Ks. dr Jarosław Kamiński

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

dr Iwona Zielonka

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego