+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płocku

Kategoria - Aktualności Newsy

Osoby z Płocka, które doświadczają licznych trudności związanych z nadużywaniem alkoholu zapraszamy do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płocku. Siedziba – ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, pok. 1, tel. 24 364-76-15 (czynny w godzinach pracy Komisji). Przyjęcia interesantów – w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 15:30 – 18:30, czwartek 10:00 – 13:00.

Do zadań Komisji należy:

  1. Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób zgłoszonych do Komisji:

 przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu,

 przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o leczenie odwykowe wpływających od członków rodzin osób nadużywających alkoholu oraz z instytucji, np. Prokuratury Rejonowej, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Izby Wytrzeźwień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 motywowanie osób zgłoszonych do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego,

 monitorowanie przebiegu leczenia.

  1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:

 zlecanie przeprowadzania badań przez zespół biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania formy leczenia osób zgłaszanych do Komisji,

 kierowanie wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń sądów I instancji w sprawach o zobowiązanie do leczenia,

 kierowanie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci,

 występowanie członków Komisji w charakterze strony przed Sądem w sprawach o leczenie odwykowe,

  1. Zawiadamianie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania w Rodzinie o zaistniałej przemocy w rodzinie (wszczęcie procedury Niebieskiej Karty).
  2. Opiniowanie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
  3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Współpraca z instytucjami (MOPS, Policja, Izba Wytrzeźwień, Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, itp.) w sprawach osób zgłoszonych do Komisji.
  4. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grupach roboczych powoływanych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  5. Prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
  6. Opiniowanie wydawania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

Informacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 24 367-17-04, 24 367-17-20, godziny pracy Urzędu: poniedziałek – środa w godz. 7:30-15:30, czwartek w godz. 8:30-17:30, piątek w godz. 8:30–15:30.